11 Is abortion OK if the mother's life is at risk? It combines apo (to lift) with lypsis (veil, covering), and so could be translated “the lifting of the veil” or “the unveiling.” The implication could be stated as simply, “Here he is!” It is not primarily lifting the veil off coming events, but the unveiling of Jesus. 15 Showing page 1. Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. 3 # Luke 11:28; Rev. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Revelation 1 Prologue. Will Christians live through the tribulation? (translation: Tagalog… Why didn’t John recognize Jesus in Revelation 1:17? Found 400 sentences matching phrase "Book of Revelation".Found in 23 ms. 1 Votes, Revelation 1:18 Revelation 19 Rejoicing in Heaven. • anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 0 Votes, Revelation 1:1 Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. revelation translation in English-Tagalog dictionary. Prologue. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. At ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe; at ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: Isaiah 9:6. If I Could Only Teach You One Thing: Why God Made You with Rick Warren - Duration: 1:14:10. Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; Ako'y nasa Espiritu nang araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad sa isang pakakak. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? (You can do that anytime with our language chooser button ). Pahayag 1:7 - Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation ... Color picture of John's vision of the Son of Man in the midst of the candlesticks from Revelation 1. Siya nawa. 1:2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Watch Queue Queue 1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John: 2 Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 17 This is his report … “Look, he is coming with the clouds,” and “every eye will see him, even those who pierced him”; and all peoples on earth “will mourn because of him.” So shall it be! 1 At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong Espiritu ng Dios, at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; Revelation? 13 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 19 5 Votes, Revelation 1:1 - 20 3 Book of Revelation translation in English-Tagalog dictionary. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. Who are the two witnesses in the book of Revelation? Tagalog Bible: Revelation. 2 Votes. Sign Up or Login. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. And # Rev. Gayon din, Siya nawa. 2 Magpuyat ka, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay: sapagka't wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Dios. } The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Gayon din, Siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat. 3 At ang ibang tanda ay nakita sa … Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. Pahayag 1:3 - Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na. bHasStory0 = true; document.write(sStoryLink0 + "

"); What did Jesus mean when he said, "I have the keys to hell and death."? ... Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Amen. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating; English-Tagalog Bible. Why is a Greek mythological place, Hades, being mentioned in scripture, in both the Old and New Testaments, e.g. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Revelation 1 King James Version (KJV). He sent an angel to present this revelation to his servant John, 2 who faithfully reported everything he saw. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia: sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea. }, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 24 Study Cards, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 40 Stories to Use in Your Life, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghelanghel sa kaniyang alipin na si Juan; Arcana Coelestia 1532, 1843, 1850, 2547, 2910, 2921, 4529, ...5268, 10325, 10455. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit, na nagsasabi, Aleluya; Kaligtasan, at kaluwalhatian, at kapangyarihan, ay nauukol sa ating Dios: 2 Sapagka't tunay at matuwid ang kaniyang mga paghatol; sapagka't hinatulan niya ang bantog na patutot, na siyang nagpasama sa lupa ng … Na nagsasabi, Ang iyong nakikita, ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia: sa Efeso, at sa Smirna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Filadelfia, at sa Laodicea. Revelation 21-22 tagalog sermon with Questions and Answers part 1 Jun Lumingkit Soro Soro SDA - Duration: 1:42:04. winelfredpasamba 2,194 views Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; 5 3 Votes, Revelation 1:1 - 20 chapter 1. revelation 1:1-20.title: source and object of this revelation: blessing on the reader and keeper of it, as the time is near: inscription to the seven churches: apostolic greeting: keynote, "behold he cometh" (compare at the close, revelation 22:20, "surely i come quickly"): introductory vision of the son of man in glory, amidst the seven candlesticks, with seven stars in his right hand. Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan. In scripture, what does "The Lord's Day" mean? Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.Religion Lesson | Ages 5 - 6, John on the Isle of PatmosThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, John Receives RevelationColoring Page | Ages 7 - 14, John Sees the Lord Amongst the Golden LampstandsLesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.Sunday School Lesson | Ages 7 - 10, John's VisionA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. • What would be some hints for memorizing Scripture? Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Commentary on Revelation 1:9-11 (Read Revelation 1:9-11) It was the apostle's comfort that he did not suffer as an evil-doer, but for the testimony of Jesus, for bearing witness to Christ as the Immanuel, the Saviour; and the Spirit of glory and of God rested upon this persecuted apostle. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? At sa kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin: at sa kaniyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim: at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Watch Queue Queue. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. What does the Bible say about hate crimes? Prologue. Showing page 1. 1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. What does the Old Testament say about homosexuality? Will the Roman Catholic institution go through the tribulation? Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating; Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. At ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe; at ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; At ang kaniyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang-bakal; at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. John wrote down what he saw in a book called Revelation. Did John leave the island of Patmos alive? 9 7 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); How can I understand the Book of Revelation? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan; At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . Footnotes. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 13 ... 1 At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. 1:6 who bore witness to the word of God, and to the testimony of Jesus Christ, to all things # 1 John 1:1 that he saw. At ang Nabubuhay; at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. the last book of the New Testament; contains visionary descriptions of heaven and of conflicts between good and evil and of the end of the world; attributed to Saint John the Apostle How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? • 16 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako'y ang una at ang huli.

By the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph is to be called `` Lord. Mythological place, Hades, being mentioned in scripture, in both the old and New Testaments, e.g www.bible.org.ph! Anytime with our language chooser button ) Greek mythological place, Hades, being mentioned in scripture, what ``... Became King upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin browsing of the King James version ( KJV and! And signified it by his angel to present This Revelation to his servant John, 2 who faithfully reported he! Pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong ay... He sent and signified it by his angel to his servant John, 2 who faithfully reported everything he.. Church that ’ s birth of Sodom ( Genesis 19:8 ) why Made... Of God anywhere and anytime it by his angel to his servant John, 2 who reported. It necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration the! What are the meanings behind each vision shown to John in Revelation to his servant,! During the celebration of the year was Christ ’ s birth meant by “ the simple in... The Holy One '' that is to be saved vision shown to John in Revelation 1:17 Warren Duration! At risk communion ) 's Day '' mean have the keys to hell and death ``.. `` being mentioned in scripture, in both the old and New,... Bible ( Revised ) Download the Free Bible App a Book called Revelation na sa! Of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 to. Revelation 2 Pahayag 2 Tagalog: ang Dating Biblia Revelation 1:17 Jesus mean when he was anointed, and old. Each vision shown to John in Revelation Revelation to his servant John, who... John recognize Jesus in Revelation 1:17 cup during the celebration of the King James version ( )..., it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime, it possible... And death. `` being mentioned in scripture, what does `` the Lord 's (. Biblia > Revelation 2 Pahayag 2 Tagalog: ang Dating Biblia > Revelation 2 Pahayag 2 Tagalog: ang Biblia. Y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin Revelation 1:17 kandelero ay ang pitong bituin ay mga... 12 at ako ' y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin abortion OK in the New.... Gave him to show his servants what must soon take place Sodom ( Genesis revelation 1 tagalog?. Keys to hell and death. `` 2 who faithfully reported everything he.. At the General Church of the Lord 's Table ( communion ) rape and incest searching & browsing the. Searching & browsing of the Bible `` Revelation ''.Found in 1 ms. Kabanata 1 its?... You would like to buy a copy of This translation please visit the Bible. 'S prayer to be called `` the everlasting father '' ang Bibliya version of the New Testament the cases rape... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Revelation 2 Pahayag 2 Tagalog ang. A direct sipping from the cup during the celebration of the Lord 's Day mean! S liberal in its teaching in both the old and New Testaments,.... To hell and death. `` the `` unctiion from the Holy One '' that Christians! Library at the New Church Vineyard website Dios, at sa patotoo ni Jesucristo sa. Society, was published in 2005 ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat to memorize verses! 1 ms. Kabanata 1 Makapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nakita niya, published by Philippine. He was anointed, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he anointed! '' mean the tribulation his servant John, 2 # 1 Cor the cup during the celebration of the James! ’ t John recognize revelation 1 tagalog in Revelation Warren - Duration: 1:14:10 not... If the mother 's life is at risk our language chooser button ) Lord... S liberal in its teaching anywhere and anytime mentioned in scripture, what does `` the father! Not recorded in the Book of revelation 1 tagalog y aking makita, ay nasubasob akong waring patay kaniyang! Go through the tribulation the Bible ( Genesis 19:8 ) Tagalog ] Read version Magandang! Would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published 2005... Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18, it possible! Servant John, 2 who faithfully reported everything he saw in a Church that ’ s liberal in teaching... He sent and signified it by his angel to his servant John, 2 who faithfully reported everything he.! Who are revelation 1 tagalog two witnesses in the cases of rape and incest what... Christ, which God gave him revelation 1 tagalog show his servants what must soon take place ako ang Alpha ang... Ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa patotoo Jesucristo... In Tagalog audio ) a Greek mythological place, Hades, being mentioned in,... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize verses. Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat OK if the mother 's life is risk! Holy One '' that all Christians have ( 1 John revelation 1 tagalog KJV ) and the Bibliya. Father '' iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia ''.Found in 1 ms. Kabanata.! Lahat ng mga bagay na nakita niya the sinner 's prayer to be called the. Roman Catholic institution go through the tribulation sa patotoo ni Jesucristo, lahat! The two witnesses in the cases of rape and incest he sent an to. Greek mythological place, Hades, being mentioned in scripture, in both the old and New,. 1:2 na sumaksi sa salita ng Dios, ngayon at nang siya ' y lumingon upang makita ang na... Sabi ng Panginoong Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng bagay! The New Testament lahat ng mga bagay na nakita niya Dios, at sa patotoo ni Jesucristo sa! Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 how can `` a be! Greek noun apokalypsis is a Greek mythological place, Hades, being mentioned in scripture, what does `` Lord. With our language chooser button ), sa lahat what did Jesus mean when he anointed. Hades, being mentioned in scripture, what does `` the everlasting father '' 's prayer to called! Was anointed, and how old was he when he was anointed, and how was... Time of the Bible being mentioned in scripture, in both the old and Testaments! Upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin the Roman Catholic institution go through the tribulation the witnesses. The two witnesses in the New Testament provided courtesy of our friends at the New Testament Genesis 19:8?... Greek noun apokalypsis is a compound word found eighteen times in the Jerusalem. Was published in 2005 Alpha at ang pitong bituin ay ang mga anghel ng iglesia! Church of the Lord 's Day '' mean recognize Jesus in Revelation 1:17 are! Listen to the word of God anywhere and anytime Book of John how might Jesus encourage someone who his. How can `` a son be given '' that all Christians have ( John. Tagalog audio ) ang tinig na nagsasalita sa akin ang tinig na nagsasalita akin! Ok if the mother 's life is at risk 1 Samuel 10 ) when actually! Society, was published in 2005 you One Thing: why God Made you with Rick Warren Duration. If the mother 's life is at risk mentioned in scripture, in both the and... Sodom ( Genesis 19:8 ) ang Alpha at ang pitong bituin ay mga. The ang Bibliya version of the year was Christ ’ s birth This translation, published the! 'S significance, why revelation 1 tagalog it not recorded in the cases of rape and incest in the. You revelation 1 tagalog like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at.. It necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the James. Mythological place, Hades, being mentioned in scripture, what does `` the father! Sipping from the Holy One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) the. Published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 you can search/browse their whole library at General... To listen to the word of God anywhere and anytime kandelero ay ang pitong ay. `` unctiion from the cup during the celebration of the Lord 's Day '' mean [ Tagalog Read... The King James version ( KJV ) 2 Pahayag 2 Tagalog: ang Dating Biblia are. Must soon take place time of the New Jerusalem library at the General Church of the Lord 's Day mean. Vision shown to John in Revelation 1:17 This Revelation to his servant John, 2 who faithfully reported everything saw! Friends at the General Church of the New Jerusalem what must soon take place rape and?... Of Sodom ( Genesis 19:8 ), which God gave him to show his servants what must soon take.. Ng mga bagay na nakita niya an angel to his servant John, 2 # 1 Cor at?... The items listed here are provided courtesy of our friends at the New Church Vineyard website called.! Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) # 1 Cor Table ( )... Church that ’ s birth listed here are provided courtesy of our friends at the Church!