An integrated digital Bible study library - including complete notes from the NIV Study Bible and the NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition - is just a step away! Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Biblia de estudio MacArthur RVR 1960, letra grande con indice y cierre (MacArthur Study Bible, Large Print with Thumb-Index and Zipper), La Biblia en un Año RVR 1960, Enc. Unlike posts, which are displayed on your blog’s front page in the order they’re published, pages are better suited for more timeless content that you want to be easily accessible, like your About or Contact information. 14:5 At nang ibig niyang ipapatay siya, ay natakot siya sa karamihan, sapagka't siya'y kanilang ibinibilang na propeta. Juan 3:16. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Panalangin : O Diyos tulungan mo po kami na laging sumunod sa ‘Yo. La paz les dejo; mi paz les doy. No vivan angustiados ni tengan miedo. Want more information about Bible Gateway Plus? 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. "We're both Catholic. Rústica (RVR-NKJV Bilingual Bible, Softcover), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed). Ang katawan ay binubuo ng tatlong mahalagang sangkap: katawan, kaluluwa at … 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay---isang buhay na ganap at kasiya-siya.” Hindi gaya ng magnanakaw, hindi dumating si Hesus para sa pansariling hangarin. Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo…. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. 14:3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kaniyang kapatid. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. No se angustien ni se acobarden. Hinugasan ni Jesus ang mga Paa ng mga Alagad - Bisperas na noon ng Paskwa. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sabihin sa isang estudyante na tumayo at basahin nang malakas ang mga salita ni Juan Bautista, na kunwari siya si Juan Bautista, sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Así que no se angustien ni tengan … Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible. 1:3 Na sa kanila nama'y napakita rin siyang buhay, sa pamamagitan ng maraming … Salin. You can cancel anytime during the trial period. Juan 14:27 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 28 Habéis oído que yo os he dicho: “Voy, y vuelvo a vosotros.” Lo que cuesta seguir a Cristo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28 Habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y … Juan 14:27 Al final el Señor exhorta a sus discípulos a confiar y no tener miedo: No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo . JUAN 14:27-29. Juan 14:27 “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 6:33 Sapagka’t ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. LA PAZ OS DEJO. ni Jesu-Kristo, Kapayapaang tunay. Totoo rin ito sa mga tagasunod ni Jesus sa ngayon. 1. - Duration: 11:45. Wala sigurong maii-stress kapag babad tayo sa Kanyang presensya, sapagkat sa piling ng Diyos ay may kapayapaaan (Juan 14:27). Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy (hombres justos = hombres de buena voluntad! Juan 14:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. 1. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Juan 10. Ang Tunay na Pastol - “Tandaan ninyo ito: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. 27 “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Muchos legados son “dejados”, que nunca son “dados” a los legatarios.Pero Cristo es el ejecutor de su propio testamento; la paz que él “deja”, la “da”.Es la paz que en nuestro interior surge de un sentimiento de pecado perdonado y de reconciliación con Dios. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Hanapin ang Iyong mukha, magpakababa at naisin lagi sa presensya mo upang mabihag namin ang Iyong puso at kalugdan kami tulad ng iyong lingkod na si David. FEAST OF SAINT STEPHEN, THE FIRST MARTYR SATURDAY, DECEMBER 26, MATTHEW 10:17-22 (Acts 6:8-10, 7:54-59; Psalm 31) KEY VERSE: "You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved" (v. 22). No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 5 Basahin ang Juan 15:9, 10. Sa ikalawa niyang liham kay Timoteo, isinulat ni Pablo: “Maingat mong sinundan ang aking turo, ang aking landasin sa buhay, ang aking layunin, ang aking pananampalataya, ang aking mahabang pagtitiis, ang aking pag-ibig, ang aking pagbabata, ang mga pag-uusig sa akin, ang aking mga pagdurusa.” BIR Form 1601-EQ or the Quarterly Remittance Return of Creditable Income Taxes Withheld is used on remitting taxes that are withheld during the 3rd month of each taxable year. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. At, ayon sa paliwanag niya, “inabot ng dalawang taon para maunawaan niya na hindi lamang pagsasabi sa ilang tao at pagdarasal ang pagsisisi.” Kailangan niyang malaman na hindi sapat ang hindi tumingin sa pornograpiya. Tagalog Bible: Acts. 5:5. sa kanila ni Simon Pedro, “Mangingisda ako.” Kahit gustong-gusto na nating makita ang bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova sa atin. Si me amaran, se alegrarían de … ASND: Ang Salita ng Dios . Don't have an account? (b) Paano idiniin ni Jesus ang pangangailangang magbata? Juan 14:27. Juan 1:4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. Juan 16:33 Juan 14 27 - Duration: 55:13. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Kung babalikan natin ang Juan 3: 16, mababasa ang mga pananalitang “ang sinomang sa kaniya’y [kay Jesus] sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”Ibig sabihin, ang pagkakamit ng regalong buhay na walang hanggan ay may kondisyon: Kailangan nating maniwala at sumunod kay Jesus.. Baka maitanong mo: ‘Paano nasangkot ang pagsunod? Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. 28 »Ya me han oído decirles: “Me voy, pero vuelvo a ustedes”.