5 Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 5 Votes, 1 Corinthians 3:15 At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 We provide Filipino to English Translation. 21 if(sStoryLink0 != '') Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyayabiyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; 5 Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. How can a person be safe when his life's work is burned up and he suffers loss? 8 ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? Read 1 Corinthians 14 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ano nga si Apolos? 11 Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. 15 10 13 Tagalog Bible: 1 Corinthians. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 26 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 16 2 Mga Taga-Corinto 2 → 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal banal na nasa buong Acaya. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sign Up or Login. 2 Votes, 1 Corinthians 3:10 - 15 Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. saan naroon ang eskriba? Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salitasalita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. What does the Old Testament say about homosexuality? Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. It... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. 9 At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 2 Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. } At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 4 1 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. bHasStory0 = true; 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Footnotes. at Ano si Pablo? 3 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. 20 1 Corinthians 3:21 14 Why did Paul say he had to give the Corinthians 'milk' instead of solid food? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. We also provide more translator online here. Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. 1 Votes, 1 Corinthians 3:13 - 15 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 27 That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings' denotes persuasion. at Ano si Pablo? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 ... At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 25 Also the gentiles who are in falsities. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. (You can do that anytime with our language chooser button ). Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. 18 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. What does it mean that the "wisdom of this world is foolishness in God's sight?". Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8 Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Is abortion OK if the mother's life is at risk? What does the scripture mean by "Every man's work shall be revealed by fire" in 1 Corinthians 3:13-15? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 1 Mga Taga-Corinto 1:10 - Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. 12 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Isaiah 9:6. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? 10 16 Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). 7 • Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. What does the fire represent when Paul says, "He himself will be saved, yet as through fire"? 19 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 4 Love is patient,love is kind. 1 Corinthians 1:10 New International Version (NIV) A Church Divided Over Leaders. 14 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 3 Votes. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Ano nga si Apolos? 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? 23 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Concerning Spiritual Gifts - Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. 1 4 30 2 What did Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 3:21-22? • Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Read 1 Corinthians 10 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28